刑部白侍郎谢病长告,改宾客分司,以诗赠别拼音版

刑部白侍郎谢病长告,改宾客分司,以诗赠别拼音版

dǐng shí huá xuān dào yǎn qián ,fú yī gāo xiè qǐ tú rán 。jiǔ xiāo lù shàng cí cháo kè ,

鼎食华轩到眼前,拂衣高谢岂徒然。九霄路上辞朝客,

sì hào cóng zhōng zuò shǎo nián 。tā rì wò lóng zhōng dé yǔ ,jīn cháo fàng hè qiě chōng tiān 。

四皓丛中作少年。他日卧龙终得雨,今朝放鹤且冲天。

luò yáng jiù yǒu héng máo zài ,yì nǐ chōu shēn bàn dì xiān 。

洛阳旧有衡茆在,亦拟抽身伴地仙。


刑部白侍郎谢病长告,改宾客分司,以诗赠别拼音版相关古诗

望洞庭(湖光秋月两相和)拼音版

hú guāng qiū yuè liǎng xiàng hé ,湖光秋月两相和, tán miàn wú fēng jìng wèi mó 。 潭面无风镜未磨。 yáo…

浪淘沙(八月涛声吼地来)拼音版

【làng táo shā 】【浪淘沙】 bā yuè tāo shēng hǒu dì lái , 八月涛声吼地来, tóu gāo shù zhàng chù shān…

西塞山怀古拼音版

wáng xùn lóu chuán xià yì zhōu ,jīn líng wáng qì àn rán shōu 。王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。qiān xún…

浪淘沙(洛水桥边春日斜)拼音版

【làng táo shā 】【浪淘沙】 luò shuǐ qiáo biān chūn rì xié , 洛水桥边春日斜, bì liú qīng qiǎn jiàn…

竹枝词九首拼音版

bái dì chéng tóu chūn cǎo shēng ,bái yán shān xià shǔ jiāng qīng 。白帝城头春草生,白盐山下蜀江清。nán rén…

浪淘沙(日照澄洲江雾开)拼音版

【làng táo shā 】【浪淘沙】 rì zhào chéng zhōu jiāng wù kāi , 日照澄洲江雾开, táo jīn nǚ bàn mǎn…

秋词二首(自古逢秋悲寂寥)拼音版

zì gǔ féng qiū bēi jì liáo ,自古逢秋悲寂寥, wǒ yán qiū rì shèng chūn cháo 。 我言秋日胜春朝。 qíng kōng…

杨柳枝(城外春风吹酒旗)拼音版

【yáng liǔ zhī 】【杨柳枝】 chéng wài chūn fēng chuī jiǔ qí , 城外春风吹酒旗, háng rén huī mèi rì luò…

浪淘沙(莫道谗言如浪深)拼音版

【làng táo shā 】【浪淘沙】 mò dào chán yán rú làng shēn , 莫道谗言如浪深, mò yán qiān kè sì shā chén…

竹枝词·瞿塘嘈嘈十二滩拼音版

zhú zhī cí 竹枝词 qú táng cáo cáo shí èr tān , cǐ zhōng dào lù gǔ lái nán 。  瞿塘嘈嘈十二滩,…

乌衣巷拼音版

zhū què qiáo biān yě cǎo huā ,wū yī xiàng kǒu xī yáng xié 。 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。 jiù shí wáng…

福先寺雪中酬别乐天拼音版

lóng mén bīn kè huì lóng gōng ,dōng qù jīng qí zhù shàng dōng 。èr bā shēng gē yún mù xià…