中书寓直咏雨简褚起居上官学士

中书寓直咏雨简褚起居上官学士

朝代: | 作者:杨师道 | 诗词类型:唐诗

中书寓直咏雨简褚起居上官学士原文

云暗苍龙阙,沉沉殊未开。窗临凤凰沼,飒飒雨声来。
电影入飞阁,风威凌吹台。长檐响奔溜,清簟肃浮埃。
早荷叶稍没,新篁枝半摧。兹晨怅多绪,怀友自难裁。
况复重城内,日暮独裴回。玉阶良史笔,金马掞天才。
高甍通散骑,复道驾蓬莱。思君赠桃李,于此冀琼瑰。

中书寓直咏雨简褚起居上官学士拼音版

yún àn cāng lóng què ,chén chén shū wèi kāi 。chuāng lín fèng huáng zhǎo ,sà sà yǔ shēng lái 。

云暗苍龙阙,沉沉殊未开。窗临凤凰沼,飒飒雨声来。

diàn yǐng rù fēi gé ,fēng wēi líng chuī tái 。zhǎng yán xiǎng bēn liū ,qīng diàn sù fú āi 。

电影入飞阁,风威凌吹台。长檐响奔溜,清簟肃浮埃。

zǎo hé yè shāo méi ,xīn huáng zhī bàn cuī 。zī chén chàng duō xù ,huái yǒu zì nán cái 。

早荷叶稍没,新篁枝半摧。兹晨怅多绪,怀友自难裁。

kuàng fù zhòng chéng nèi ,rì mù dú péi huí 。yù jiē liáng shǐ bǐ ,jīn mǎ yǎn tiān cái 。

况复重城内,日暮独裴回。玉阶良史笔,金马掞天才。

gāo méng tōng sàn qí ,fù dào jià péng lái 。sī jun1 zèng táo lǐ ,yú cǐ jì qióng guī 。

高甍通散骑,复道驾蓬莱。思君赠桃李,于此冀琼瑰。